Logga in
På gång
Kontakta oss

Stadgar

Stadgar för Compassionate Mind Sverige - Den svenska föreningen för Compassionfokuserad terapi (CFT) och compassionfokuserade interventioner.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Namn

Compassionate Mind Sverige - Den svenska föreningen för Compassionfokuserad terapi (CFT) och compassionfokuserade interventioner.

§ 2 Form & Ändamål

Föreningen är ideell, fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Den är affilierad till Compassionate Mind Foundation i Storbritannien.

Föreningen har som intention att främja välbefinnande genom att underlätta den vetenskapliga förståelsen och tillämpningen av compassion. Föreningen stöder forskning, undervisning och spridning av Compassionfokuserad terapi (CFT) och compassionfokuserade interventioner.

Med Compassion avses en öppenhet och en känslighet för eget och andras lidande, samt en vilja och en strävan efter att förebygga, lindra och/eller avhjälpa det lidandet. Compassion kan översättas som medkänsla och när det här ordet används är det ovanstående definition som avses.

Compassion består således av två psykologiska processer:
1. Att närma sig och förstå lidandet och hur vi kan hantera det svåra (Att förstå)
2. Att faktiskt arbeta med att förändra lidandet (Att göra)

Föreningen har som intention att sprida vision, kunskap och interventioner från CFT

till såväl yrkesverksamma som privatpersoner samt i andra sammanhang, t.ex skolor, företag, samhällsorganisationer i linje med Compassionate Mind Foundations vision och mål.

Som ett led i detta ämnar föreningen att arrangera utbildningar och andra arrangemang, sprida och främja forskning om CFT och compassionfokuserade interventioner samt ha aktiv kontakt med CFT-föreningar i andra länder.

Föreningen har som intention att upprätthålla och utveckla en god kvalité på CFT i Sverige i enlighet med Compassionate Mind Foundation Storbritanniens intention.

3 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

6 § Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

7 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen, med rätt för framtida årsmöte att faställa ett slutgiltigt beslut i frågan.

8 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet: Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.

9 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

10 § Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överföras till föreningen Compassionate Mind Foundation i England.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

11 § Medlemskapet

Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap. Medlemmars personuppgifter som samlas in hos Compassionate Mind Sverige hanteras enligt GDPR.

Ordinarie medlem

För att bli röstberättigad medlem i föreningen krävs grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) samt genomgången Introduktionskurs i CFT (minst 2 dagar). Kursen ska tydligt vara förankrad i den evolutionspsykologiska basen utifrån Paul Gilberts teorier och innehålla: grundläggande psykoedukation, bakomliggande teori, centrala interventioner och betydelsen av centrala begrepp för CFT. Styrelsen avgör om utbildningen motsvarar detta.

För att stå med på hemsidan som terapeut krävs legitimation som psykolog eller psykoterapeut, ha genomgått CFT-kurser på introduktion och en mer avancerad nivå, samt ha regelbunden handledning med erfaren CFT-utövare. Terapeuten behöver ha kunskap om och kunna utöva alla centrala interventioner i CFT inklusive fallformulering och behandlingsplanering. Detta behöver därför ingå i de utbildningar terapeuten har gått. St

Styrelsen gör en bedömning om dessa krav uppfylls.

Stödmedlem

En stödmedlem kan du bli om du vill stödja föreningen utan att bli ordinarie medlem, eller om du är en juridisk person (skola, institution mm).

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Ordinarie medlemmar:

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

 • har rätt till information om föreningens angelägenheter

 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

 • har rösträtt på årsmötet

 • medlemskapet följer kalenderåret

Stödmedlemmar:

 • har ingen rösträtt

 • faktureras medlemsavgift

 • stödmedlemskapet följer kalenderåret

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet.

13 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

14 § Uteslutning

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet via föreningens informationskanaler, ex mail. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

16 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Ordinarie medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet.

18 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 11 § och 12 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs kvalificerad majoritet vilket avser mer än 2/3 av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Årsmötets behöriga utlysande

 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

 10. Val av ordförande

 11. Val av vice ordförande

 12. Val av kassör

 13. Val av övriga ledamöter

 14. Val av suppleanter

 15. Val av valberedning

 16. Mötet avslutas

22 § Extra årsmöte

Om styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Intresserade ordinarie medlemmar kan anmäla sitt intresse för att vara valbar till styrelsen. Detta ska ske senast 4 veckor före årsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 2-8 övriga ledamöter. Antalet personer i styrelsen ska vara ojämnt. Årsmötet röstar fram roller hos styrelsen - ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot på styrelsemöte inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Ledamoten har ansvar för att suppleant kommer i dennes ställe. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• arbeta i en anda av ett inkluderande och omhändertagande i enlighet med compassion

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

• ansvara för och förvalta föreningens medel

• förbereda årsmöte

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Styrelseledamot får inte delta i beslut där styrelseledamoten har eller kan ha intressen som står i konflikt med föreningens bästa. Om fråga uppkommer huruvida styrelseledamot ska äga rätt att rösta fattas beslut av övriga styrelseledamöter.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. För att överlåta beslutanderätten krävs absolut majoritet av styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.